Fysiologi

De senaste åren har vara eller icke vara för utbildningen till biomedicinsk analytiket med inriktning på klinisk fysiologi diskuterats, och det är ännu idag inte klart vad som händer i framtiden. Tidigare har biomedicinsk analytiker med inriktning på klinisk fysiologi varit en egen utbildning med egen examen, men det finns viljor att slå ihop den med biomedicinsk analytiker inriktning laboratoriemedicin till en gemensam utbildning med gemensam examen.
 
Som en biomedicinsk analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi arbetar man patientnära med flertalet advancerade fysiologiska undersökningsmetoder. Många av undersökningarna utförs i nära sammarbete med läkarna, som antingen är närvarande under undersökningen eller kommer in mot slutet.

Det finns även biomedicinska analytiker som får skriva egna svar på undersökningar i vissa situationer, vanligtvis om resultatet är uppenbart friskt eller sjukt. Vanligt är att detta utförs på delegation av någon läkare, och det varierar väldigt mellan olika labb om det förekommer eller ej och i vilken omfattning.

Avdelningar där man som biomedicinsk analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi kan arbeta inkluderar men är inte begränsat till klinisk fysiologiskt laboratorium, neurofysiologiskt laboratorium, nuklearmedicin och idrottsmedicin.

Största arbetsgivaren är klinisk fysiologi, här kommer den biomedicinska analytikern att arbeta med fysiologiska undersökningar på flera av kroppens organ. Detta innebär oftast att undersökningen utförs självständigt av den biomedicinska analytikern, och att en läkare först efteråt tolkar resultatet och eventuellt träffar patienten.

Exempel på undersökningsmetoder är spirometrier för att undersöka lungvolymer och möjlighet att ta upp syre, arbetsprov för att undersöka hjärtats reaktion på ansträngning. Ultraljud på hjärtat för att undersöka blåsljud och hjärtats kontraktionsförmåga, ultraljud kan även användas för att leta efter förträngningar på kroppens större kärl, exempelvis vid misstanke om propp i benet (DVT - djup ventrombos).

Den andra stora arbetsplatsen för biomedicinska analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi är det neurofysiologiska laboratoriumet. På denna avdelning utförs fysiologiska undersökningar på både det centrala och perifera nervsystemet. Vi misstanke om epilepsi kan ett EEG utföras för att undersöka hjärnans aktivitet, antingen i vaket eller dåsande tillstånd. Den biomedicinska analytikern kommer här att självständigt utföra undersökningen för att sedan lämna över resultatet till den tolkande läkaren. En annan vanlig undersökningsmetod är neurografi där man mäter ledningshastigheten på en perifer nerv genom att skicka en ström genom den och sedan mäta tiden det tar för strömmen att nå en annan punkt. Den biomdicinska analytikern utför undersökningen och den tolkande läkaren kommer in vid slutet och kompleterar eventuellt undersökningen med ett EMG.

Nuklearmedicin är en annan avdelning där en biomedicinsk analytiker kan arbeta, här utförs och bearbetas undersökningen av den biomedicinska analytikern. Läkaren kommer således inte att vara inkopplad förrän vid tolkningen, så allt patientbundet arbete sköts av den biomedicinska analytikern. Det är dock inte alltid biomedicinska analytiker som arbetar på denna avdelning, utan på vissa andra ställen i Sverige är det andra yrkesgrupper.

De större sjukhusen kan även ha ett elektrofysiologisk laboratium (alt. arytmilabb, kateriseringslabb), här utförs både invasiva undersökningar och behandlingar. Den biomedicinska analytikerns uppgift kan här både vara att sterilassistera den opererande läkaren eller att ha uppsikt över den tekniska apperaturen. Den tekniska apperaturen kan exempelvis användas för att vid en ablation positionera en katerer i hjärtat via EKG.

Idrottsmedicin är inte den största av arbetsgivare, men det förekommer här att biomedicinska analytiker arbetar med varianter av arbetsprov och andra undersökningsmetoder under arbete.

Länkar