Farmakologi

Laboratoriet utför kvantitativa analyser av läkemedel i plasma/serum. Koncentrationsmätningen görs i många fall för att styra läkemedelsdoseringen till terapeutiskt effektiva koncentrationer och för att minimera risken för toxicitet. Andra orsaker till koncentrationsmätningen kan vara utredning av biverkningar eller dålig behandlingseffekt, ge vägledning vid läkemedelsinteraktioner, eller mer sällan att följa upp patientens följsamhet till ordinerad behandling. Farmakologiska laboratoriet gör även genetiska undersökningar av relevans för läkemedelsbehandling, tex genotypning av kapaciteten på läkemedelsomsättande enzymer. Alla analyser som görs bedöms sedan av läkare som i remissvar ger underlag och förslag till den fortsatta läkemedelsbehandlingen.